[1]
ศรีเบญจรัตน์ ด. และ ชิตเกษร เ. 2023. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อประกันสุขภาพให้บุตร (ช่วงอายุ 1เดือน-10 ปี) บริษัทประกันชีวิต ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่. วารสารสุทธิปริทัศน์. 37, 1 (มี.ค. 2023), 60–77.