ศรีเบญจรัตน์ ด.; ชิตเกษร เ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อประกันสุขภาพให้บุตร (ช่วงอายุ 1เดือน-10 ปี) บริษัทประกันชีวิต ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่. วารสารสุทธิปริทัศน์, Bangkok, Thailand, v. 37, n. 1, p. 60–77, 2023. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/261787. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.