หงษ์กลิ่น ก.; สิงห์ลำพอง อ. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม. วารสารสุทธิปริทัศน์, Bangkok, Thailand, v. 37, n. 4, p. 1–15, 2023. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/267718. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.