ศรีเบญจรัตน์ ดารารัตน์, และ ชิตเกษร เอนก. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อประกันสุขภาพให้บุตร (ช่วงอายุ 1เดือน-10 ปี) บริษัทประกันชีวิต ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่”. วารสารสุทธิปริทัศน์ 37 (1). Bangkok, Thailand:60-77. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/261787.