หงษ์กลิ่น กันตภณ, และ สิงห์ลำพอง องอาจ. 2023. “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม”. วารสารสุทธิปริทัศน์ 37 (4). Bangkok, Thailand:1-15. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/267718.