[1]
ศรีเบญจรัตน์ ด. และ ชิตเกษร เ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อประกันสุขภาพให้บุตร (ช่วงอายุ 1เดือน-10 ปี) บริษัทประกันชีวิต ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่”, วารสารสุทธิปริทัศน์, ปี 37, ฉบับที่ 1, น. 60–77, มี.ค. 2023.