ศรีเบญจรัตน์ ด., และ ชิตเกษร เ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อประกันสุขภาพให้บุตร (ช่วงอายุ 1เดือน-10 ปี) บริษัทประกันชีวิต ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่”. วารสารสุทธิปริทัศน์, ปี 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 60-77, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/261787.