หงษ์กลิ่น ก., และ สิงห์ลำพอง อ. “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม”. วารสารสุทธิปริทัศน์, ปี 37, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, น. 1-15, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/267718.