วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCES RESEARCH AND ACADEMIC JOURNAL

ประกาศจากวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

!!เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก คณะดำเนินงานวารสารวิชาการจึงมีความจำเป็นต้องปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว โดยจะเปิดรับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 ต่อไป

      ......ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.....