[1]
อุทาพรม ศ. and ว่องวัฒนาภิกุล ช. 2015. ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences. 4, 2 (Dec. 2015), 24–42.