[1]
บุญบำรุง ว. 2012. ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา). CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences. 1, 2 (Dec. 2012), 43–56.