[1]
คณโฑเงิน ด. 2013. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences. 2, 2 (Dec. 2013), 1–34.