(1)
อนุตธโต ศ. .; รอดชื่น ม. .; เจติยานุกรกุล ธ. Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province (in Thai). CJHS 2017, 6, 53-77.