(1)
อุทาพรม ศ.; ว่องวัฒนาภิกุล ช. ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย. CJHS 2015, 4, 24-42.