(1)
คณโฑเงิน ด. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย. CJHS 2013, 2, 1-34.