อนุตธโต ศ. ., รอดชื่น ม. ., & เจติยานุกรกุล ธ. (2017). Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province (in Thai). CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1), 53–77. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241294