อุทาพรม ศ., & ว่องวัฒนาภิกุล ช. (2015). ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 24–42. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241372