บุญบำรุง ว. (2012). ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา). CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2), 43–56. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241420