คณโฑเงิน ด. (2013). ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 1–34. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241427