อนุตธโต ศ. .; รอดชื่น ม. .; เจติยานุกรกุล ธ. Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province (in Thai). CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 53–77, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241294. Acesso em: 6 jul. 2022.