อุทาพรม ศ.; ว่องวัฒนาภิกุล ช. ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 24–42, 2015. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241372. Acesso em: 26 jun. 2022.