บุญบำรุง ว. ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา). CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 43–56, 2012. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241420. Acesso em: 5 jul. 2022.