คณโฑเงิน ด. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–34, 2013. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241427. Acesso em: 6 jul. 2022.