อุทาพรม ศราวุฒิ, and ว่องวัฒนาภิกุล ชลอ. 2015. “ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences 4 (2):24-42. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241372.