บุญบำรุง วรรณชัย. 2012. “ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา)”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences 1 (2):43-56. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241420.