คณโฑเงิน ดวงกมล. 2013. “ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences 2 (2):1-34. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241427.