อุทาพรม ศ. and ว่องวัฒนาภิกุล ช. (2015) “ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย”, CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), pp. 24–42. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241372 (Accessed: 26 June 2022).