บุญบำรุง ว. (2012) “ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา)”, CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2), pp. 43–56. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241420 (Accessed: 5 July 2022).