คณโฑเงิน ด. (2013) “ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย”, CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), pp. 1–34. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241427 (Accessed: 6 July 2022).