[1]
อนุตธโต ศ. ., รอดชื่น ม. ., and เจติยานุกรกุล ธ., “Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province (in Thai)”, CJHS, vol. 6, no. 1, pp. 53–77, Jun. 2017.