[1]
อุทาพรม ศ. and ว่องวัฒนาภิกุล ช., “ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย”, CJHS, vol. 4, no. 2, pp. 24–42, Dec. 2015.