[1]
บุญบำรุง ว., “ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา)”, CJHS, vol. 1, no. 2, pp. 43–56, Dec. 2012.