[1]
คณโฑเงิน ด., “ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย”, CJHS, vol. 2, no. 2, pp. 1–34, Dec. 2013.