อุทาพรม ศ., and ว่องวัฒนาภิกุล ช. “ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 4, no. 2, Dec. 2015, pp. 24-42, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241372.