บุญบำรุง ว. “ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา)”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 1, no. 2, Dec. 2012, pp. 43-56, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241420.