คณโฑเงิน ด. “ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 2, no. 2, Dec. 2013, pp. 1-34, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241427.