อนุตธโต ศุภรินทร์, รอดชื่น มานะชัย, and เจติยานุกรกุล ธนียา. “Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province (in Thai)”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences 6, no. 1 (June 30, 2017): 53–77. Accessed July 6, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241294.