อุทาพรม ศราวุฒิ, and ว่องวัฒนาภิกุล ชลอ. “ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences 4, no. 2 (December 29, 2015): 24–42. Accessed June 26, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241372.