บุญบำรุง วรรณชัย. “ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา)”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences 1, no. 2 (December 28, 2012): 43–56. Accessed July 5, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241420.