คณโฑเงิน ดวงกมล. “ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย”. CONNEXION Journal of Humanities and Social Sciences 2, no. 2 (December 27, 2013): 1–34. Accessed July 6, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241427.