1.
อนุตธโต ศ, รอดชื่น ม, เจติยานุกรกุล ธ. Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province (in Thai). CJHS [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2022 Jul. 6];6(1):53-77. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241294