1.
อุทาพรม ศ, ว่องวัฒนาภิกุล ช. ปัญหาการบังคับใช้และอัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลาย. CJHS [Internet]. 2015 Dec. 29 [cited 2022 Jun. 26];4(2):24-42. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241372