1.
บุญบำรุง ว. ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา). CJHS [Internet]. 2012 Dec. 28 [cited 2022 Jul. 5];1(2):43-56. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241420