1.
คณโฑเงิน ด. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย. CJHS [Internet]. 2013 Dec. 27 [cited 2022 Jul. 6];2(2):1-34. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241427