วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI, TCI1) เปิดรับบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ แล้ว

2019-04-29

ข่าวประกาศ

...

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI, TCI1) เปิดรับบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ แล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้เขียนที่สนใจส่งบทความเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ด้วยขณะนี้ วารสารฯ มีคิวบทความที่รอพิจารณาในกระบวนการเป็นจำนวนมาก และมีบทความที่จะเผยแพร่ในฉบับปี พ.ศ. 2562 เต็มแล้ว ดังนั้น กระบวนการพิจารณาคุณภาพของบทความจึงต้องเป็นไปตามลำดับของบทความและอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

...

กระบวนการตีพิมพ์ ดังนี้

(1)

รับต้นฉบับจากผู้สนใจตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI /TCI กลุ่ม1 ) ผ่านระบบThaiJo https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/about/submissions

(2)

ศึกษาข้อมูลการส่งบทความเข้าระบบสำหรับผู้แต่งได้ที่ โดยคลิกดูรายละเอียดที่ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง

https://docs.google.com/document/d/1Iq97FmQkaGOzJzXTsxJifq00vBXdIYxRK2zTn828KKM/edit