วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่ม 2) ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

2020-02-28

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่ม 2)