วารสารวิจัยพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพจากฐาน TCI

2015-11-04
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ประกาศผลประเมินให้ วารสารวิจัยพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 : ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI