เชิญชวนสมัครเข้าเป็น reader และ author และ/หรือ reviewer

2015-12-06

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online (ThaiJO) จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ สมัครเข้าเป็น reader และ author และ/หรือ reviewer ของวารสาร (ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเชิญและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจพิจารณาบทความวิชาการ/บทความวิจัย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

 

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตลอดจนผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก สามารถสมัครและติดตามวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/user/register