วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับล่าสุดปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559

2016-06-29

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระสำคัญ ประสบการณ์ ด้านการวิจัยต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

สามารถอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจของวารสารฉบับล่าสุดปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 ได้ที่ลิ้งค์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/