เปิดรับบทความสำหรับวารสารฉบับที่ 12 (1)

2016-08-30

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับบทความสำหรับวารสารฉบับที่ 12(1) พ.ศ. 2560  สำหรับ ฉบับที่ 11(2) มีบทความครบแล้ว โดยการเผยแพร่จะออกตามกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2559

สามารถอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจของวารสารฉบับล่าสุดปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 ได้ที่ลิ้งค์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/